Is now the right time of investing in Philippine stock market?

Is now the right time of investing in Philippine stock market?
How do you start investing in the Philippine Stock Market? This is one common question from new investors who are just to start investing in the Philippine stock market.
To help you get started, I dedicated two pages that outline the basics and essentials of investing in the Philippine stock market for beginners who have zero knowledge of what Philippine stocks investing is all about.  You can check below pages:

But is now the right time to start putting your money in Philippine stocks?
Photo credit
Well no less than the president of the Philippines has given center stage the favor and recognition Philippines is currently enjoying and earning now from different respected financial institutions around the globe.

If foreign nations and institutions believe of the good future of Philippine stocks, then the more reason s we have now to keep invested in good quality Philippine stocks.

Below is an excerpt of President Noynoy Aquino’s SONA 2012 last Monday.
 Ang dating sick man of Asia, ngayon, punung-puno na ng sigla. Nang nagkaroon tayo ng positive credit rating action, ang sabi ng iba, tsamba. Ngayong walo na po sila, tsamba pa rin kaya? [Applause] Sa Philippine Stock Exchange index, nang una nating nahigitan ang 4,000 na index, may mga nagduda. Ngayon, sa dami ng all-time high, pati economic managers, nahirapan yata sa pagbilang, at ako rin po ay nagulat: nakakaapatnapu’t apat na pala tayo, at bihira nang bumaba sa 5,000 ang index. [Applause] Nito pong first quarter ng 2012, ang GDP growth natin, 6.4 percent; milya-milya ang layo niyan sa mga prediksyon, at pinakamataas sa buong Southeast Asian region; pangalawa po ito sa Asya, sunod lang tayo sa Tsina. [Applause] Kung dati po, tayo ang laging nangungutang, ngayon, hindi po birong tayo na ang nagpapautang. [Applause] Dati, namamalimos tayo ng investments; ngayon, sila na ang dumadagsa. Ang mga kumpanyang Hapon, sa isang pagpupulong po namin, ang sabi ay, “Baka gusto n’yo kaming silipin. Hindi nga kami ang pinakamura, pero una naman kami sa teknolohiya.” Pati pinuno ng isa pong malaking bangko sa Inglatera, kamakailan nakipag-usap sa atin, ang sinabi, maisali sana sila sa ating kinukunsulta sa usapang pinansyal.
Sa bawat sulok ng mundo, nagpapakita ng paghanga ang mga komentarista. Ayon sa Bloomberg Businessweek, and I quote: “Keep an eye on the Philippines.” Ang Foreign Policy magazine, pati isa sa mga pinuno ng ASEAN 100, nagsabing maaari daw tayong maging, and I quote, “Asia’s Next Tiger.” [Applause] Sabi ni Ruchir Sharma, pinuno ng Emerging Market Equities and Global Macro ng Morgan Stanley, I quote: “The Philippines is no longer a joke.” At mukha naman pong hindi siya nambobola, dahil tinatayang isang bilyong dolyar ang ipinasok ng kanyang kumpanya sa atin pong bansa. [Applause] Sana nga po, ang kaliwa’t kanang paghanga ng taga-ibang bansa, masundan na ng lokal na tagapagbalita. [Applause]
This is definitely a good news, but we also have to bear in mind that developments like will be more evident in a much longer timeframe of investing. Doing short-term pursuits because of this may not be sustainable.

Personally, I believe that Philippines is one of the prime countries to benefit from continuous outsourcing of jobs from abroad. We’re fluent enough with the English language and have established a good reputation in terms of working relationships with our clients. In fact, Philippines was recently tagged as number one in terms of business language fluency. Recognitions like this give us Filipinos the advantage to receive more jobs from foreign countries. I hope that time will come when Filipinos will no longer need to go abroad to look for jobs as job themselves will start looking for great Filipinos to do them.   

Have fun investing (while it’s a great time now)!

PS1: If you want to be an affiliate of Bo Sanchez’ Truly Rich Club, giving you an opportunity of a passive income, you can check it here!  Join the club here!
PS2: Make sure you’re part of our private Facebook group Investing in the Philippine Stock Market – Tips and Tricks!
PS3: Grab your chance to have the full version of Investing in the Philippine Stock Market for beginners! Get your copy here!

GRAB YOUR FREE LESSONS. JOIN 3919+ MILLIONAIRES

GRAB YOUR FREE LESSONS. JOIN 3859+ MILLIONAIRES

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...